Reporter&Thai Army

พันเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

พันเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เมื่อเช้าวันอังคารที่ 12 มี.ค.62

 

ที่ คริสตจักรพระสิริ ม.12 บ้านผาแตก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน โดยมี นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ผู้นำท้องถิ่นจากเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชน ตลอดแพทย์ พยาบาล และกำลังพลมาให้บริการอย่างทั่วถึง ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ทั้งชนเผ่าอาข่า และชนเผ่าลั๊วะทั้งสูงอายุ เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสมารับบริการทั้งทางการแพทย์ การกีฬา และดูแลสวัสดิการสังคม ตลอดทั้งการศึกษากว่า 200 ราย

 

การให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ด้วยโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดในครั้งนี้ จัดขึเนเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ให้ทุกฝ่ายร่วมมือบูรณาการเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลการคมนาคมได้รับความสะดวกปลอดภัย โดยรับบริการด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช บริการตัดผมนักเรียน การมอบอุปกรณ์กีฬา ผ้าห่มเครื่องกันหนาว รวมทั้งเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ซึ่งประชาชนที่มารับบริการล้วนมีความดีใจและพึงพอใจที่รัฐบาลให้ความห่วงใยดูแลประชาชนไม่ทอดททิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมก็ได้กระจายความช่วยเหลือให้การดูแลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงอีกด้วย