Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอคำชะอี เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามพันธกิจสภากาชาดไทยในพื้นที่

จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอคำชะอี เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามพันธกิจสภากาชาดไทยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครสภากาชาดไทยประจำอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายอำเภอคำชะอี หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธี ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยประจำอำเภอคำชะอี ที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

จากการที่เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและสภากาชาดไทย ได้กำหนดให้มีแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอเป็นกำลังสำคัญ ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจสภากาชาดไทยประจำพื้นที่ และให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยประจำอำเภอ โดยให้นายอำเภอเป็นผู้ขับเคลื่อนในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว โดยเชิญชวนประชาชนทั่วไป สมาชิกยุวกาชาด ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และสมาชิก อสม.เข้าสมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ทั้งนี้ อำเภอคำชะอี ยังเปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภากาชาดไทย ประจำศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย อำเภอคำชะอี โดยมีผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมชิกอาสาสมัครสภากาชาดไทยแล้ว กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และพร้อมที่จะช่วยเหลืองานตามภารกิจของสภากาชาดได้ตลอดเวลา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ให้ครบทุกอำเภอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประสานงาน และการดำเนินงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารต่อไป.