ข่าวกระแสสังคม

ปราจีนบุรี กิจกรรมวันแม่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพร!!

ปราจีนบุรี กิจกรรมวันแม่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ลงนามถวายพระพร!!

วันนี้ 12 สค.61 ที่หอประ
ชุมอำเภอกินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี นายวัลลภ
ประวัติวงศ์ นายอำเภอ
กบินทร์บุรี เป็นประธาน
และนำหัวหน้าส่วนราชการต่าง กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล
โดยมีคณะพระสงฆ์ 87
รูป ประธานจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระ
รัตนตรัย จุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อยหน้าพระ
บรมฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยทงดอกไม้ธูปเทียนหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตติ์พระบรม
ราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต่อจากนั้นประกอบพิธี
ลงนามถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใจ
โอกาสเฉลิมพระชนม
พรรษา 86 พรรษา 12
สิงหาคม 2561 ในส่วน
ภาคประชาชนต่างๆได้
สวมใส่เสือสีฟ้าและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระ
บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่วัดหนอง
คล้า ต.ลาดตะเคียน
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีน
บุรี โดยการนำของ อ.
สมรักษ์ พรพุฒิเมธี มัคนายกฯ นำพุทธศาสนิก
ชนกว่า 100 คนที่ไปร่วม
ทำบุญในวันแม่ลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ ที่วัดใหม่
นาบุญ ต.กรอกสมบูรณ์
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีน
บุรี หลังจากทำใส่บาตร
เสร็จแล้วประชาชนที่นำ
แม่มาทำบุญได้พาแม่มา
เที่ยวตลาดน้ำย้อนยุค
ภายในวัด บางรายได้
ซื้อหาอาหารที่แม่ชอบ
มานั่งป้อนแม่ภายในงาน
ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น นส.วาทิณี ใจซื่อ
ชาวร้อยเอ็ดพาแม่มาอยู่
ด้วยเดิมทีเป็นชาวร้อย
เอ็ด วันนี้วันแม่ได้พาแม่
องอาจ คำอ่อนศรี อายุ 61 ปี มาทำบุญและมากินอาหารที่แม่ชอบ วัน
นี้แม่อยากกินขนมครก
จึงซื้อขนมครกมาป้อน
ให้แม่กิน นส.วาทิณี ได้
กล่าวว่ารักแม่และดูแล
แม่อยู่แล้วบางครั้งไม่ได้
กลับไปหาแม่เพราะทำ
งานอยู่ที่ปราจีนฯ นาง
จำนงค์ สุริยา กล่าวว่า
บ้านอยู่ ต.ท่าตูม
อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี พาแม่มาทำ
บุญที่วัดนี้วันนี้หลังจาก
พาแม่ใส่บาตรแล้วก็พา
แม่มาถวายสังฆทานเพื่อ
ความสบายใจ นอกจาก
นี้นายกู้เกีรยติ แสง
จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
ต.กรอกสมบูรณ์ ร่วมกับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต.
และประชาชนราวมกิจ
กรรมในวันแม่ โดยเปิดโอกาสให้ลูกร้องเพลง
ให้แม่ฟังลูกที่เกิดวันนี้มีการมอบเคกให้อวยพรวันเกิดร่วมในงานใครเกิดวันนี้มีการมอบดอกมะลิให้แม่และมีการให้
แม่ๆลูกรำวงย้อยยุคร่วม
กันอีกด้วย…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน