Uncategorized

คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกันนายวัชรเดช นายอำเภอติดดิน นำคณะเข้าเยียมเยียนให้กำลังใจกับประชาชนที่ล้มป๋วยและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกันนายวัชรเดช นายอำเภอติดดิน
นำคณะเข้าเยียมเยียนให้กำลังใจกับประชาชนที่ล้มป๋วยและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
เวลา 13.00 น.
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย
พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ ทต.ศาลากลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลศาลากลาง และปลายบาง อสม. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลศาลากลาง และ หมู่ที่ 1 ตำบลปลายบาง เพื่อดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 16 ราย ดังนี้
ผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลากลางหมู่ที่ 1 จำนวน 11 ราย
1.นางแฉล้ม เผือกละออ
อายุ 87 ปี สะโพกหัก,เดินไม่ได้
2.นางส่องศรี บุญรอด อายุ 69 ปี ชรา,ติดเตียง
3.นายเทียนชัย อรุณศิริรักษ์
อายุ 76 ปี อัมพฤต
4.นางลูกจันทร์ โถน้อย
อายุ 80 ปี เส้นเลือดในสมองตีบ,ความดันโลหิต
5.นางประเสริฐ โถน้อย
อายุ 87 ปี ชรา,ติดเตียง,อัมพฤตซีกซ้าย
6.ด.ญ.สุชานันท์ สิงหผล
อายุ 8 ปี พิการแต่กำเนิด
7.นางละออ ศรีจุมพลอายุ 93 ปี ชรา,ติดเตียง
8.นางเมี้ยน แก้วจันทร์
อายุ 82 ปี เดินไม่ได้,ชรา
9.นางพร รอดปั้น อายุ 77 ปี
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
10.นางกิมกี แตงพิศ
อายุ 88 ปี ชรา,กล้ามเนื้ออ่อนแรง
11.นางสุวรรณ อ้นอยู่
อายุ 95 ปี ชรา,บ้านยากไร้
-ผู้ป่วยติดเตียงตำบลปลายบางหมู่ที่ 2 จำนวน 5 ราย
1.นายทุเรียน ลัมภเวศ อายุ 67 ปี อัมพฤต
2.นายโกมุท รัตนศรีเมธา
อายุ 51 ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรง
3.นางโปรย เนียมฉ่ำ
อายุ 80 ปี ชรา,ติดเตียง
4.นายไพรัช แสงเทียน อายุ 67 ปี เส้นเลือดในสมองแตก,ติดเตียง
5.นายชูชาติ คล้ายน้อย
อายุ 52 ปี ตาบอด
โดยดำเนินการตามโครงการ ” คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน ” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน โดยให้นายอำเภอต้องหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำ เพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประการสำคัญจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใดและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความห่วงใยครัวเรือนยากจน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้อง ในพื้นที่ ให้ดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความหวัง โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้ประกอบการและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี