Uncategorized

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทให้ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทให้ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง

วันนี้ ( 11 ก.ย.61 ) ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ ของจังหวัดจันทบุรี มีการให้บริการต่างๆมากมายอาทิเช่น บริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยา บริการอุดฟัน ถอนฟัน ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ชี้แนะความรู้เรื่องแรงงาน หลักประกันสังคม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ จดทะเบียนคนพิการ การจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้า โอท็อป สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ บริการตัดผมและเสริมสวย บริการทำหมัน สุนัข และแมว ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่เคยทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินโดยแบ่งการเยี่ยมให้กำลังใจออกเป็น 2 สาย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก