อาหารและยา

ตราด/โครงการพัฒนาผลิตภัณท์นํ้าเคยหวานและเคยสามรส ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป อาหารทะเล บ้านตาหนึก ชุมชนที่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แกาเกาตรกรรายย่อย ภายใต้โดยการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อาหารพื้นถิ่น วิถีชุมชน คนทะเล

ตราด/โครงการพัฒนาผลิตภัณท์นํ้าเคยหวานและเคยสามรส ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป อาหารทะเล บ้านตาหนึก ชุมชนที่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แกาเกาตรกรรายย่อย ภายใต้โดยการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อาหารพื้นถิ่น วิถีชุมชน คนทะเล

บ้านตาหนึก หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายชโลธร นพฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร ของสํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอคลองใหญ่ โดยมีนางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก และคณะกรรมการชุมชน พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณท์นํ้าเคยหวานและเคยสามรดสู่ชุมชนการท่องเที่ยวตําบลคลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อรับปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและเน้นยํ้าการจัดทําบัญชีกลุ่มไปด้วย เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 5 บ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เนื่องจากอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาสให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดให้การดํากิจการต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิซยกรรม การบริการหรือกิจการหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ พื้นบ้านตาหนึก ตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ทําให้สินค้าประมงจํานวนมาก

นอกเหนือจากกะปิที่ทํากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ชาวบ้านยังให้ความสําคัญเรื่องการแปรรูปอาหารทะเล โดยได้มีชาวบ้านมารวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก นําสินค้าประมงมาแปรรูปเป็นของฝาก ซึ่งมีจดเด่นเรื่องความสะอาด ปราศจากวัตถุกันเสีย และไล้รางวัน นับเป็นของดีของอําเภอคลองใหญ่ เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของชุมชนแต่ละตําบล ทําให้สมาชิกมีรายได้เสริม และมีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม อาหารในชุมชน โดนเน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณท์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้มีโอกาสได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากในการพัฒนาผลิตภัณท์นํ้าเคยหวานและเคยสามรสขึ้น จากที่วิทยาลัยชุมชนตราด ได้มีการสอนฝึกอาชีพมา จึงได้มีโอกาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณท์ การนําผลผลิตจากชุมชนในวันนี้มาเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดในรูปแบบที่หลากหลายเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข๊งชุมชน และสามารถพึ่งตนเองได้ยั่งยืน มั่นคง และการฟื้นฟูการดําเนินงานเคหกิจให้ดีขึ้น จึงได้เสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณท์นํ้าเคยหวานและผลิตภัณท์เคยสามรสให้มีคุณภาพสู่ตลาด โดยการทํานํ้าเคยหวานสามรสจะใช้เวลาการทํานานกว่า 2-3 ชั่วโมง ถึงจะนํามาใส่กระบุกได้ ในราคากระบุกละ 100 บาท ติดต่อสอบถามได้โทร 080-1641979-062-9193235 คุณเล็ก บ้านตาหนึก

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก