อาหารและยา

ตราด/โครงการเรียนรู้ทดลองแปรรูปนํ้าปลาและเคยแท้บ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ครั้งแรก โดยมีเงินอุดหนุน 30,000 บาท จากโครงการเงินอุดหนุนกับ ธ.ก.ส.ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาไว้

ตราด/โครงการเรียนรู้ทดลองแปรรูปนํ้าปลาและเคยแท้บ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ครั้งแรก โดยมีเงินอุดหนุน 30,000 บาท จากโครงการเงินอุดหนุนกับ ธ.ก.ส.ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาไว้

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 กันยายน 2561 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกจํานวน 25 คน ได้ร่วมกันแปรรูปอาหารทะเลแท้จากเคยกุ้ง โครงการเรียนรู้ทดลองแปรรูปนํ้าปลาและเคยแท้จากทะเลมาแปรรูปทํานํ้าปลาเคย โดยจะใช้ปลาหัวอ่อนมาใส่ถังเค้าด้วยเกืลอแล้วนําไปเค้าร่วมกับสัปรดแล้วเค้าให้ทั่ว นําไปใส่โอ่งหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 ปี หรือ 8 เดือน จากนั้นได้นําเอาเคยกุ้งมาใส่สัปรดเค้าด้วยเกลือแล้วนําไปใส่โอ่งหมักทิ้งไว้เหมือนกัน แล้วนําเอาออกมากั่นกรองนั้าอีกทําหลายขั้นตอนกว่าจะได้นํ้าเคยแท้จากทะเลมาสู่ตลาดได้ในราคาขวดละ 30 บาท หรืออีกราคาหนึ่งแต่ต้องดูอีกครั้งในเรื่องราคานํ้าเคยเป็นการทดลองครั้งแรก วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณท์แปรรูปจากนํ้าปลาเคยแท้จากทะเลให้มีคุรภาพสู่ตลาดและสภานที่ต่างๆทั่วไป

เพื่อให้สมาชิกสมารถนําทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มีรายได้เข้าชุมชนจากการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณท์นํ้าปลาเคยอย่างแท้จริงต่อไป และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในตําบลคลองใหญ่ให้ดีขึ้นและชุมชนเข้มแข็งตลอดไป เพื่อเกิดความสามัคคีในกลุ่ม สร้างความมั่นคงในการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการตามกระบวนการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชน ในรูปของคณะกรรมการ จึงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ มาร่วมกันสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มย่อยในชุมชนบ้านตาหนึก เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่บ้านตาหนึก โทรติดต่อได้ 080-1641979-062-9193235 คุณเล็ก บ้านตาหนึก

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก