สถานที่ท่องเที่ยว

นราธิวาส เปิดโครงการเปิดตัวตลาดนัดชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี

นราธิวาส เปิดโครงการเปิดตัวตลาดนัดชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี

ณ บริเวณตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์นา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดตัวตลาดนัดชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท่องเที่ยว โดยมีส่วนราชการ ประชาชนแห่ชมและเที่ยวเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งชิมขนมโบราณอายุนับ 100 ปี ที่ชุมชนยะกังร่วมอนุรักษ์ไว้มานาน เพื่อให้อยู่คู่ท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ลิ้มลองรสชาติด้วยขนมนานาชนิด สร้างความฮือฮากับผู้สนใจขนมโบราณในยุต 4.0 ไม่น้อย อีกทั้งยังสามารถชิมและช้อปกลับไปฝากคนที่บ้านให้ได้รำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อครั้งเป็นหนุ่มสาวในยุคที่พ่อแม่ยังเป็นสาว

นายบัญญัติ กุลสันตติ พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม และกิจกรรมการแข่งเรือ 5 ฝีพาย รุ่นเยาวชนและรุ่นทั่วไป มวยทะเล การแสดงตาลีกีปะ กุมปัง รองเง็ง อนาซีต เต้นประกอบเพลง อาหารคาว แกงมัสมั่นเป็ด ขนมโบราณ ขนมอาเกาะ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และศิลปะพื้นถิ่น ซึ่งล้วนมีวิถีชีวิตที่ต่างกันตามอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นตัวเองที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายในชุมชนโดยการซื้อสินค้าและบริการต่างๆของชุมชน เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงของคนในชุมชน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น

สำหรับชุมชนยะกัง ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส เป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ ตลาดน้ำยะกังขนม 100 ปี ทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างโอกาสและเกิดการหมุนเวียนของรายได้ให้แก่กลุ่มกิจกรรมต่างๆในชุมชน.

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807