Reporter&Thai Army

พ.อ.พงศธร นิพภยะ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. , พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จว.ก.พ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ศดธ.จว.ก.พ., อ.เมืองกำแพงเพชร, ที่ดิน จว.ก.พ., กรมเจ้าท่าภูมิภาคที่ 12 จว.น.ว., ทบ.เมืองกำแพงเพชร, อบต.นครชุม และผู้นำชุมชนในเขต ต.นครชุม ร่วมประชุมหารือกรณีการบุกรุกบริเวณพื้นที่น้ำไหลทรายมูลริมฝั่งแม่น้ำปิง

เมื่อ 120930 ก.ย. 61 พ.อ.พงศธร นิพภยะ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. , พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จว.ก.พ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ศดธ.จว.ก.พ., อ.เมืองกำแพงเพชร, ที่ดิน จว.ก.พ., กรมเจ้าท่าภูมิภาคที่ 12 จว.น.ว., ทบ.เมืองกำแพงเพชร, อบต.นครชุม และผู้นำชุมชนในเขต ต.นครชุม

ร่วมประชุมหารือกรณีการบุกรุกบริเวณพื้นที่น้ำไหลทรายมูลริมฝั่งแม่น้ำปิงในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.ก.พ. จากการประชุมหารือยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว จึงได้ให้ อบต.นครชุม ยื่นเรื่องหารือขอความชัดเจนเพื่อการจัดสรรงบประมาณในการสำรวจและการดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ถึง อ.เมืองกำแพงเพชร ภายในสัปดาห์นี้เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ขอให้มีการตรวจสอบความชัดเจนที่มาที่ไป และความเชื่อมโยงที่ผ่านมาว่าเป็นพื้นที่อะไร พื้นที่งอกจากแนวโฉนดที่ดินหรือพื้นที่น้ำตื้นเขิน หรือพื้นที่ที่มีการถมดินปรับพื้นที่ เพื่อรอการพิสูจน์และขอออกเอกสารสิทธิ์ นสล.ของ อ.เมืองกำแพงเพชร ต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย