Reporter&Thai Army

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลงแขกดำนาช่วยชาวนาที่ขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลงแขกดำนาช่วยชาวนาที่ขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ บ้านชูโว หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ฐานปฏิบัติการบ้านชูโว กองร้อยทหา รพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกำลังพล เข้าพบปะพูดคุยกับประชาชน พร้อมทั้งร่วมกันลงแขกปักดำนาในแปลงนาข้าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชาวนาที่มีฐานะยากจน และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา ที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานในการปักดำนาในแต่ละปี

สำหรับการลงแขกดำนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้ชาวบ้านเกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ในชุมชนท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีการลงแขกดำนา พลิกฟื้นวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ถามไถ่ปัญหาสารทุกข์สุกดิบ ซึ่งประชาชนรู้สึกดีใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน