Uncategorized

พะเยา….อบจ.พะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด โครงการฝึกอบรมพัฒนาการดูแลคนพิการผู้สูงอายุในรูปแบบ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา

พะเยา….อบจ.พะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด โครงการฝึกอบรมพัฒนาการดูแลคนพิการผู้สูงอายุในรูปแบบ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 6 1 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมพัฒนาการดูแลคนพิการผู้สูงอายุในรูปแบบ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด จัดขึ้นในรูป งานการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์พัฒนาชนจังหวัดพะเยา กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุระยะยาวในรูปแบบศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ในรูปแบบศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศูนย์ฮอมฮักตำบล 68 แห่งๆ ประกอบด้วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 700 คน
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงกองทุนระบบการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง , การประกาศจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย , การจัดซุ้มกิจกรรมของศูนย์ฮอมฮักชุมชนในจังหวัดพะเยา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบศูนย์พักชุมชนจังหวัดพะเยา