Uncategorized

องคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริ

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

องคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 กันยายน 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของประตูระบายน้ำบางนราฯ โอกาสนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นที่ระลึกและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ตามแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำ ป่า ดิน ที่เกื้อกูลกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรให้บังเกิดความยั่งยืนตลอดไป


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ทำการพัฒนาทั้งลุ่มน้ำ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รวมพื้นที่ประมาณ 315,000 ไร่ ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำบางนราอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทั้งวิธีระบายน้ำ วิธีกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม การแยกน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยวออกจากกัน การสร้างระบบป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ทำกิน และการระบายน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่ดินทำกินของราษฎร รวมถึงการบรรเทาปัญหาอุทกภัย โดยแม่น้ำบางนราเป็นแม่น้ำหลักของจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่รับน้ำ 1,383.79 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งไหลผ่านอำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอตากใบ ออกทะเลสองทาง ได้แก่ ไหลออกอ่าวไทยตรงปากแม่น้ำที่อำเภอเมืองนราธิวาส และไหลลงสู่แม่น้ำโก-ลก บริเวณอำเภอตากใบ เขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาอีกหลายสาย ได้แก่ คลองยะกัง คลองโต๊ะเจ๊ะ คลองจวบ และคลองสุไหงปาดี โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โครงการ


จากการดำเนินโครงการ โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนราตอนบน และตอนล่าง พร้อมจัดระบบชลประทานและระบบระบายน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ทำให้สามารถสร้างประโยชน์แก่ราษฎรในหลายด้าน ได้แก่ การป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าไปในแม่น้ำบางนรา สามารถกักเก็บน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 68,294 ไร่ นับแต่ปี 2533 หลังจากโครงการฯ เสร็จสมบูรณ์จนกระทั่งปัจจุบันได้พัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทานไปแล้วจำนวน 44,749 ไร่ รวมถึงราษฎรสามารถใช้น้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีส่งผลราษฎรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่สำคัญหน่วยราชการยังคงทำหน้าที่ในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

///////////////////////////////////////////////// 12 กันยายน 2561