Uncategorized

เทศบาล ต.เกาะช้าง ร่วมกับ เจ้าท่าฯตราด มอบใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร-บ้านเรือนในน้ำ

ข่าว / เทศบาล ต.เกาะช้าง ร่วมกับ เจ้าท่าฯตราด มอบใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร-บ้านเรือนในน้ำ

วันที่ 12 ก.ย. 62 ที่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาล ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด นายวงศกร นราธาวา ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด พร้อมด้วย นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง ได้ร่วมกันทำพิธีมอบใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ของกรมเจ้าท่า ให้แก่พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน ในพื้นที่ ต.เกาะช้างจาก 4 หมู่บ้าน ที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอาศัยอยู่ในน้ำ และได้แจ้งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 128 ราย แยกเป็นหมู่ 1 จำนวน 10 ราย-หมู่ 2 จำนวน 39 ราย-หมู่ 3 จำนวน 59 ราย-หมู่ 4 จำนวน 20 ราย โดยเสียค่าทำเนียม 150 บาท ต่อแบบคำขอ 1 ฉบับ และเสียค่าเช่าต่อท้องถิ่นในอัตราตารางเมตรละ 5 บาทต่อปี (บ้านพักอาศัย) ท่ามกลางความดีใจของชาวบ้านที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
นายวงศกร นราธาวา ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด ได้อธิบายทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างละเอียดว่า เมื่อได้รับใบอนุญาตไปแล้ว สามารถปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างได้ในกรอบ ตามที่มีการระบุไว้ในเอกสารขอบเขตโครงสร้างเดิมเท่านั้น หากได้รับการร้องเรียน หรือตรวจพบว่ามีการก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องถูกปรับเป็นรายวันๆละ 2 หมื่นบาท ต่อตารางเมตร และจำคุกไม่เกิน 3 ปี พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ซักถาม กรณีที่ยังไม่เข้าใจในด้านไหน สำหรับการมอบใบอนุญาตในครั้งนี้ ยังมีรายชื่อชาวบ้านที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ยังตกหล่นอีกบางส่วน ซึ่งทางเทศบาล ต.เกาะช้าง จะได้มีการประสานงานกับ ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด และจะแจ้งให้ชาวบ้านมารับในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน