ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

จังหวัดมุกดาหาร มอบที่ทำกินให้ชาวอำเภอดอนตาล ตามนโยบายของรัฐบาล (ศทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1-2

จังหวัดมุกดาหาร มอบที่ทำกินให้ชาวอำเภอดอนตาล ตามนโยบายของรัฐบาล (ศทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1-2

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้กำหนดให้นำพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 พื้นที่ คือ ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 และป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี และอำเภอดอนตาล มาจัดให้กับประชาชนเพื่อทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในลักษณะแปลงรวมตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งได้มอบให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมุกดาหาร รับมาดำเนินการ จังหวัดมุกดาหาร ได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวต่อกรมป่าไม้ พร้อมทั้งตรวจสอบรับรองคุณสมบัติของผู้ครอบครองทำประโยชน์ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พิจารณาออกสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี และอำเภอดอนตาล แล้ว จำนวนรวม 1,302 ราย 1,588 แปลง

การดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยในท้องที่อำเภอดอนตาล มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จำนวน 124 ราย 132 แปลง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่ได้รับการคัดเลือกทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในลักษณะแปลงรวมตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร