Uncategorized

ร้อยเอ็ด เปิดการประชุมโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ เน้นย้ำการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

ร้อยเอ็ด เปิดการประชุมโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ เน้นย้ำการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๑.๐๐ น.นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประชุมโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัว [พ่อ, แม่, ลูก]ที่หอประชุมโรงเรียนจตุรคามพัฒนา ต.กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นางพรชนก เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่า สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายด้าน เช่น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ครอบครัวขยายหลายรุ่นอาศัย อยู่ร่วมกัน กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีเพียงพ่อ แม่ และลูก ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและระหว่างเครือญาติลดน้อยลง มีสภาพต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ขาดความตระหนักในความสำคัญของบทบาทครอบครัว มีค่านิยมที่ต้องการเลี้ยงลูกให้เป็นเลิศ มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เข้มงวด เกิดความขัดแย้งระหว่างพ่อกับแม่ พี่กับน้อง พ่อกับลูก หรือแม่กับลูกไม่เข้าใจกัน สภาพเศรษฐกิจที่ยากจนและมีหนี้สิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างกับเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้มีทักษะด้านจิตวิทยาการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น การเสริมสร้างสัมพันธภาพให้สมาชิกในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ตลอดจนการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวอบอุ่น แท้ที่จริงคือการสัมผัสคนในครอบครัวด้วยความรัก ทุกสัมผัสกันด้วยความรักพ่อ แม่ สัมผัสลูกด้วยความรัก ด้วยไออุ่น และฝากลูกๆทุกคนไว้ คือ ลูกกตัญญู ลูกกตัญญูที่ดี มี ๒ ข้อ คือ ทำนามสกุลให้บริสุทธิ์ และยังความสุขในหฤทัยของ พ่อ แม่ หมายถึง การที่ไม่ทำให้สกุลมีความด่างพร้อย ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ในทุกๆ ทาง เช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ย่อมส่งผลให้ พ่อ แม่ มีความสุข ครอบครัวอบอุ่นอย่างยั่งยืน และได้ย้ำถึงการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ การมีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวในการทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง ให้พอกิน พอใช้ การรู้จักการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เพียงพอในการทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัวพ่อแม่ลูก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศน์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๓ คณะครู นักเรียนโรงเรียนจตุรคามพัฒนา ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้แก่ทุกครอบครัวเป็นอย่างมาก

_____________________
ศรีไพร ทูลธรรมข่าว/ภาพ
ส.ปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด