Uncategorized

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม [World Soil Day] “Be the Solution to Soil Pollution” ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม [World Soil Day] “Be the Solution to Soil Pollution” ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม [World Soil Day]“Be the Solution to Soil Pollution” ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ ที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ บ้านโนนใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอปทุมรัตต์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับระดับอำเภอ และเกษตรกรชาวอำเภอปทุมรัตต์ ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้รับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งประเทศไทย ได้จัดงานเฉลิมฉลองและเชิดชูพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำในฐานะทรงเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับ ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และเพื่อรณรงค์เกษตรกรได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดิน
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้แก่ผู้นำเกษตรกร การหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และไถกลบเมล็ด เพื่อรอวันที่ปอเทืองออกหน่อและโต ออกดอกบานสะพรั่ง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ที่จะถึงนี้

________________________
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว/ภาพ
ส.ปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด