Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมอนุรักษ์กินตานสลากแบบล้านนาโบราณ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมอนุรักษ์กินตานสลากแบบล้านนาโบราณ

12 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 น
ที่วัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มาทำการแทนท่านกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินตานสลากภัตแบบล้านนา ปี2562 ที่วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีกินตานสลากภัต แบบล้านนาดั่งเดิมไม่ให้สูญหาย ทางพื้นที่ล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยเฉพาะการทำบุญหาผู้ที่ล่วงลับหรือญาติคือผู้ที่ตายไปแล้วนั้นทางญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะทำบุญกินทานในช่วงเข้าพรรษาโดยจะนำสิ่งของกินของใช้และเงินทางใส่ในก๋วยสลาก ที่ใช้ไม้ไผ่สาน นำมาร่วมกันหลายร้อยคนหลายร้อยก๋วยสลากที่วัดที่จัดทำบุญสลากภัต นำมาถวายให้กับพระสงฆ์ที่ได้มารวมกันที่วัดไดวัดหนึ่งแล้วให้พระสงฆ์มีการจับสลากเพื่อจะได้รับก๋วยสลากแล้วทำบุญกวดน้ำส่งบุญกุศลให้กับผู้ที่ตายไปแล้ว ทุกๆปีวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราชจะได้จัดงานนี้และร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนี้เอาไว้ โดยจะจัดประกวดขบวนแห่ก๋วยสลาก ประกวดก๋วยสลากที่ทำแบบเก่าของล้านนาดั่งเดิม ประกวดฟ้อนเล็บที่มีทั้งช่างฟ้อนอาวุโส และช่างฟ้อนเยาวชน โดยมีเงินรางวัลเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจกับผู้ที่เข้ามาร่วมในงานกินตานสลากภัตทุกปี ในปี2562ทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเงินงบประมาณรางวัลกับกลุ่มผู้เข้าประกวดในการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินตานสลากภัตแบบล้านนาของวัดป่าไม้แดง

โดยทางพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง ได้จัดอนุรักษ์แบบล้านนาทุกปี ร่วม20 กว่าปีแล้ว ซึ่งทางนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ทราบและร่วมส่งเสริมขึ้นและขอให้สืบทอดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินตานสลากภัตแบบล้านนา ต่อไปทุกๆปี อย่าให้สูญหาย ในวันนี้ได้มี ท่านพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ ฯ นายคมสัน สวรรณอำพา รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมงานและทำการแทนผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงษ์ อินทร์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นายวัลลภ นามวงศ์พรม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายภาคินัย ณ เชียงใหม่ กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโสอำเภอไชยปราการทำการแทนนายอำเภอไชยปราการ นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง โรตารีไชยปราการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านไชยปราการ นายขจรศักดิ์ วงศ์สุข ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ ทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ตำรวจภูธรไชยปราการ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครรักษาดินแดนไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอไชยปราการ พร้อมประชาชนญาติธรรมที่มาร่วมงานกันอีกราว3,000 คน ที่มาร่วมในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษกินตานสลากในวันนี้ ส่วนการประกวดขบวนแห่ต้นสลากภัตต์ล้านนา ที่1 วัดบ้านทาน้ำงาม ที่ 2 วัดสุกาวาส ที่3 วัดต้นโชค ที่ 4 วัดสันธาตุดวงดี และที่5 วัดบ้านปาง การประกวดต้นสลากภัตต์ที่ 1 ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองบัว ที่ 2 วัดสุกาวาส ที่ 3 วัดต้นโชค ที่ 4 วัดทาน้ำงาม ที่ 5 วัดป่าไม้แดง และมีรางวัลพิเศษโรงแว๊กส้มสายทอง การประกวดฟ้อนเล็บกลุ่มแม่บ้าน รางวัลที่1 วัดทาน้ำงาม รางวัลที่ 2 วัดสุกาวาส ที่ 3วัดพรหมจริยาวาส ที่ 4 วัดแม่งอนกลาง ที่ 5 วัดอรัญญวาสี และการประกวดฟ้อนเล็บเยาวชน ที่1 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ รางวัลที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว รางวัลที่ 3 โรงเรียนบ้านสันทรายคลองน้อย รางวัลที่ 4 เยาวชนคลองศิลา และยังมีการประกวดตีกลองสะบัดชัยซึ่งได้รับรางวัลทุกกลุ่มที่มาร่วมแสดงในงาน และทางโรงเรียนแม่อายวิทยาคมยังได้มีการนำเอาวงปี่พาท ของนักเรียนมาเล่นโชว์ในงานทั้งวันเป็นการแสดงถึงเยาวชนรุ่นใหม่ยังสนใจและมีความสามารถในด้านดนตรีไทยอยู่ กลุ่มวงปี่พาทล้านนาของกลุ่มผู้อาวุโสอำเภอไชยปราการก็มาร่วมสร้างเสียงไม่ให้งานเงียบเหงา วงฆ้องวงของกลุ่มพี่น้องไตใหญ่ที่มาร่วมหลายวงเพื่อต้องการสร้างให้ผู้เข้ามาร่วมในงานได้บันเทิงกันทั้งวัน และงานในวันนียังเป็นการดำเนินการสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 ปี2562-2564 ที่ต้องการให้คนในชุมชนในองค์กรเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ ปฏิบัติตัวดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยการขับเคลื่อนของพลัง บวร อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข