Uncategorized ข่าวรัฐสภา

จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา นำโดย นายธานี อ่อนละเอียด รับหนังสือจากกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายกรณีแชร์ลูกโซ่แม่มณี และแชร์โอดีแคปปิตอล นำโดย นางสาวปัญญาวีร์ ศรีโสดาพล เพื่อยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญคือโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 61 บัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการทำสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ปัจจุบันพบว่ามีการประกอบกิจการในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ทำการชักชวนโดยการหลอกลวง แสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดความจริง ซึ่งควรแจ้งให้ประชาชนลงทุนโดยนำเงินและทรัพย์สิน ทั้งยังมีการให้ไปชักชวนบุคคลอื่นนำเงินหรือทรัพย์สินมาลงทุนต่อไปเรื่อย ๆ โดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูง โดยใช้วิธีการนำเงินลงทุนของสมาชิกใหม่หมุนเวียนมาจ่ายให้แก่สมาชิกเก่า โดยมิได้นำงินที่ได้มาไปประกอบธุรกิจตามที่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงประชาชนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ทั้งนี้ วุฒิสภา จะพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวล่วงหน้าก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน