Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี สถานที่ท่องเที่ยว

อบต.คลองสระ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

อบต.คลองสระ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ของตำบลคลองสระ จัดขึ้น ณ ท่าน้ำคลองสระ สำนักสงฆ์เขาอำไพ หมู่ที่ ๖ บ้านคอกเสือ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายพิทักษ์ โพธิ์รัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี มีนายสุวรรณโชค วิชัยดิษฐ์ กำนันตำบลคลองสระ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายธรรมรงค์ มณีโชติ นายก อบต.คลองสระ กล่าวต้อนรับในฐานะประชาชนชาวตำบลคลองสระ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดเลี้ยงน้ำชา ออกร้านสอยเซียมซีลุ้นรางวัล ของหมู่บ้านคอกเสือ การแสดงบนเวทีของนักเรียน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน การประกวดหนูน้อยนพมาศ

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายก อบต.คลองสระ กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ อบต.คลองสระ ในฐานะเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงของตำบลคลองสระ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง อันเป็นประเพณีที่สำคัญในช่วงเทศกาลเดือนสิบสอง และเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย มาแต่ครั้งอาณาจักรสุโขทัย เป็นการได้แสดงความกตัญญูกตเวที ขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตำบลคลองสระ ซึ่งถือเป็นจุดต้นกำเนิดของลำน้ำคลองสระซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ ในการหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของประชาชนทั้งตำบล การกำหนดจัดงานในวันนี้ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกรัก ภาคภูมิใจ ตลอดถึงรู้สึกรักษ์ ห่วงแหนลำน้ำคลองสระ เกิดความเป็นเจ้าของ และพร้อมที่จะรักษา ดูแล ลำน้ำสายนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป

อบต.คลองสระ ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ชมรม กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้แสดงพลังความรัก ความสามัคคี จนงานในวันนี้เกิดความยิ่งใหญ่ เป็นไปด้วยความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และได้รับความสุขร่วมกันทุกภาคส่วน

สุภาพร พ่วงขำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายงาน