รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ ม.๑๐


เมื่อ ๑๒๑๐๓๐ – ๑๒๑๒๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ น.ส.พิมพ์ณัฐชะญา ทรงรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารการปกครอง, จนท.ตร.สภ.หนองฉาง, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ นาย ทวีป รัตนสูตร บ.เลขที่ ๔๙ / ๑ ม.๑๐ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉางฯ และ น.ส.เมือง อาณาเขตต์ บ.เลขที่ ๓ / ๕ ม.๑๐ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉางฯ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ ม.๑๐ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย