หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง) ร่วมกับ ตำรวจ สภ.ศรีสำโรง, ประธาน อสม., ครู กศน. ต.วังใหญ่ และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


เมื่อ ๑๒๑๔๐๐ ธ.ค. ๖๑ หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง) ร่วมกับ ตำรวจ สภ.ศรีสำโรง, ประธาน อสม., ครู กศน. ต.วังใหญ่ และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมจัดชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังใหญ่ ม.๒ ต.วังใหญ่(๒) มีประชาชนในพื้นที่ ต.วังใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย