หมู่ รส.อ.พญาเม็งราย กกล.รส.จว.ช.ร. ร่วมกับนาย ลิขิต มีเสรี ผอ.กลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรม จว.ชร.และกอ.รมน.จว.ชร. เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจาก นางสุพัตร คำนวล


เมื่อ 121300 ธ.ค.61 หมู่ รส.อ.พญาเม็งราย กกล.รส.จว.ช.ร. ร่วมกับนาย ลิขิต มีเสรี ผอ.กลุ่มงาน ศูนย์ดำรงธรรม จว.ชร.และกอ.รมน.จว.ชร. เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจาก นางสุพัตร คำนวล บ้านเลขที่ 48 ม.14 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย และ นาง อารีย์ พื้นเมือง เลขที่ 68 ม.14 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม จว.ช.ร. เรื่องหนี้นอกระบบไม่เป็นธรรม ของ ร้านโชติลิ่ชชิ่ง ตั้งอยู่ ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย โดยเจ้าหน้าที่เรียกทั้งสองมาเจรจาหาทางออกร่วมกัน ได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่าย ณ ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จว.เชียงราย ผลการปฎิบัติสามารถตกลงกันได้ข้อยุติลูกหนี้ดำเนินการชดใช้เงินค้างชำระและขอคืนโฉนดที่ดินที่จำนองไว้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ