หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอฯ และ จนท.ตร.สายตรวจตำบลตะเคียนเลื่อน จัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


เมื่อ ๑๒๑๗๐๐ ธ.ค. ๖๑,หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอฯ และ จนท.ตร.สายตรวจตำบลตะเคียนเลื่อน จัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” ขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ศาลาประชาคมหมู่ ๘ บ.ไผ่แถว ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เพื่อพบปะประชาชนสร้างความรับรู้ ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมภาคประชาชน การเลือกผู้นำที่ดี พลเมืองที่ดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย การทุจริต และให้ชมวีดีทัศน์เรื่องมุมมองใหม่หัวใจ ๔.๐ พร้อมให้ร่วมทำแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามนโยบายของ ทภ.๓ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย