ร้อย.รส.ที่ 1 (ป.4 พัน.104) ร่วมกับ นายนาวิน แจ้งพรหมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่.4 บ้านย่านยาว ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรหมพิราม และฝ่ายปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง มุมมองใหม่หัวใจ 4.0


เมื่อ 121100 ธ.ค.61 ร้อย.รส.ที่ 1 (ป.4 พัน.104) ร่วมกับ นายนาวิน แจ้งพรหมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่.4 บ้านย่านยาว ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรหมพิราม และฝ่ายปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง มุมมองใหม่หัวใจ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การสร้างทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านย่านยาว ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย