Reporter&Thai Army

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑”เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๑.๓๐ น. ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑”เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จว.กำแพงเพชร ได้จัดการบรรยาย ในเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ไทย วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย เสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉนันท์ของคนในชาติ การรณรงค์เผยแพร่เกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ นำไปสู่การมีส่วนรวมของประชาชน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๕๐ คน โดยมี นายเชาวลิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมืองฯ จว.กำแพงเพชร ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย