Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายร่วมกับฝ่ายการคณะสงฆ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร

จังหวัดเชียงรายร่วมกับฝ่ายการคณะสงฆ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยพิธีบำเพ็ญกุศล พระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2563 โดยในระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2563 จะเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ แต่งดาเครื่องไทยธรรม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนจะประกอบพิธียอคุณและอาราธนาสรีระสังขารพระธรรมราชานุวัตร และตั้งขบวนแห่ปราสาท เคลื่อนไปยังฌาปนสถานชั่วคราว ภายในพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563 จะจัดประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ซึ่งในการนี้ จะมีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ผู้ปกครองคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมกว่า 1,578 รูป นอกจากนี้ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 จะประกอบพิธีเก็บอัฐิ ก่อนจะนำไปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ตามลำดับด้วย

สำหรับพระธรรมราชนุวัตรได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จากการอาพาธมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ด้วยโรคทางตับ สิริอายุ 74 ปี พรรษา 54 พรรษา ถือเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักรของจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่พบเห็นได้ชัดเจนคือการสร้างอาคารสงฆ์อาพาธฯ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การสร้างพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้กลับมาเป็นศิลปะล้านนายุคครูบาศรีวิชัยอีกครั้ง การสร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และการสร้างพุทธมณฑลที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จนเป็นต้นแบบที่ดีแก่จังหวัดอื่น ๆ ด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13/02/63