Uncategorized

มุกดาหาร ขนส่งแจกหน้ากากอนามัย พนักงานขับรถโดยสาร ผู้โดยสารรถประจำทาง

มุกดาหาร ขนส่งแจกหน้ากากอนามัย พนักงานขับรถโดยสาร ผู้โดยสารรถประจำทาง

มุกดาหาร/ วันนี้ 13 ก.พ.63 ที่สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยขนส่งจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนบริษัทเดินรถโดยสารเอกชน ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโควิด 19 “ Covid 19 ” พร้อมแจกหน้ากากอนามัย สื่อสารความกับผู้เดินทางด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโควิด 19 “ Covid 19 “ ให้แก่ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง เช่น เส้นทางมุกดาหาร – สะหวันนะเขต สปป.ลาว ที่มีเที่ยวการเดินทาง ถึงวันละ 14 เที่ยว เนื่องจากถือว่าเป็นกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่เดินทางระหว่างประเทศ ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด 19 “ Covid 19 “

ของกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วยมาตรการ
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์
ด้านผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานขนส่งและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177