พล.ต.ตไพโรจน์ เข้มเพิ่มประสิทธิภาพของตำรวจสอบสวนร้อยเอ็ดเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและมีความสงบสุขในสังคม


พล.ต.ตไพโรจน์ เข้มเพิ่มประสิทธิภาพของตำรวจสอบสวนร้อยเอ็ดเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและมีความสงบสุขในสังคม

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

เมื่อเช้าวันนี้ 12 ก.พ.2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงาน ของ พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ รอง.ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด และคณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและมีความสงบสุขในสังคม
มีการอบรมจำนวน 1 รุ่นระยะเวลา 1 วันผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจหัวหน้างานสอบสวนพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 33 สถานีรวมจำนวน 183 นาย

พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ รอง.ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด รายงานว่า.- การจัดทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าสถานีตำรวจหัวหน้างานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของตน,เข้าใจวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานการรับฟังพยานหลักฐานในชั้นศาล,ทราบถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งและหนังสือสั่งการ,แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนของผู้บังคับบัญชาใหม่ๆ,ตลอดจนการนำข้อบกพร่องข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาไปปรับปรุงแก้ไขคำสำนวนและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น มุ่งสู่ความสำเร็จผลตามนโยบายวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและมีความสงบสุขในสังคม
มีการอบรมจำนวน 1 รุ่นระยะเวลา 1 วันผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจหัวหน้างานสอบสวนพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 33 สถานีรวมจำนวน 183 นาย

ซึ่งเป็นโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมนี้ มีการบรรยายในหัวข้อการมอบนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่บรรยายประกอบด้วย พันตำรวจเอกชาตรี ปรีชากุล,พันตำรวจเอกจรูญนวมทอง,พันตำรวจเอกพิษณุ วัตถุ,พันตำรวจเอกวิรุต์ เย็นสวัสดิ์,พันตำรวจเอกสุริเดช วรรณสุทธิ์ และพันตำรวจเอกวันชัย วินทะสมบัติ รองผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

และมี การแบ่งกลุ่มสัมมนาใน 4 กลุ่มได้แก่ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อพนักงานสอบสวน,พฤติกรรมของพนักงานสอบสวนที่ประชาชนไม่พึงพอใจ,ภาพลักษณ์ของพนักงานสอบสวนในมุมมองของผู้บังคับบัญชา และความต้องการของพนักงานสอบสวนในมิติของสวัสดิการและมิติที่จะสนับสนุนการทำงาน แล้วนำข้อมูล ตลอดจนการนำข้อบกพร่องข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาไปปรับปรุงแก้ไขคำสำนวนและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว

,