Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ จังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ แก้ปัญหาเกษตรกร

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ จังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ แก้ปัญหาเกษตรกร

วันนี้ (13 ก.พ.63 ) ที่ วัดแสลง ม.2 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ จังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร

รวมทั้งแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรให้ตรงตามที่เกษตรกรแต่ละแห่งประสบปัญหาในการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์รวมทั้งการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทให้ได้ รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ มีการออกให้บริการแก่ประชาชนของทุกหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบรถจักรยานตามโครงการเรียนดี มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนในพระราชูปถัมภ์ฯ ทุนการศึกษาของสมาคมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลสิริเวช บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสายตา แจกเมล็ดพันธุ์พืชและกล้าไม้ซึ่งการออกหน่วยฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกร และ ประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลแสลง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยแบ่งการเยี่ยมให้กำลังใจออกเป็น 2 สาย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก