ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ข่วงวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา วันที่ 13-16 เมษายนนี้ เพื่อสืบสานประเพณีล้านนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ข่วงวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา วันที่ 13-16 เมษายนนี้ เพื่อสืบสานประเพณีล้านนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1วันนี้ (13 เม.ย.62) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีล้านนา ฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับกิจกรรมของวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2562 นอกจากจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนงานอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึง17.00 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย การสักการะพระธาตุและสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์จำลองของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกวดการก่อเจดีย์ทราย การลอดอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์และอุโมงค์ตุง เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการมีชีวิตสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่น รวมทั้งชมการละเล่นพื้นบ้านการแสดงล้านนา ดนตรีพื้นเมืองและศิลปินล้านนา ซอพื้นเมืองจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา และบรรยากาศตลาดโบราณจำลองกาดหลวงในอดีต ซึ่งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ในบรรยากาศล้านนาย้อนยุค……….
คมศักดิ์ หล่อเถิน/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
13 เมษายน 2562