Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ ๓ โดย กรม ทพ.๓๕ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น, ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิด ( kick off ) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ ๑๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ กองทัพภาคที่ ๓ โดย กรม ทพ.๓๕ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น, ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิด ( kick off ) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดคลองไพร ม.๔ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จว.กำแพงเพชร โดยมี นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นอภ.คลองลาน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาน ๓๐๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย