ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวศรีสะเกษ ข่าวเด่น

สภาเกษตรกรศรีสะเกษ ขับเคลื่อนแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำ ให้เกษตรกรพบกับผู้ซื้อ 3 ฟาร์มใหญ่ 

12 มิถุนายน 2567 ที่ ศาลาประชาคมบ้านนาก๊อก ม.6 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานจัดเวทีขับเคลื่อนแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำ โดยมีนายไกรรักษ์ อินทรสุขศรี ประธานสหกรณ์สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน และนางอนงษ์ เทพอาษา ประธานสหกรณ์ก้าวหน้าฟาร์มจังหวัดศรีสะเกษ และมีผู้ประกอบการฟาร์มประกอบด้วย คุณมนตรี สินสุพันธ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ และผู้ใหญ่บ้านนาก๊อกหมู่ที่ 6 อาสาปศุสัตว์ตำบลห้วยสำราญ และประชาชนเครือข่ายผู้เลี้ยงวัวเนื้อ เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตโคต้นน้ำที่ประสบปัญหาด้านการตลาด ได้พบกับผู้ซื้อจากฟาร์มใหญ่ 3 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษ มีการรับฟังแนวทางการรับซื้อของตลาดและแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงวัวที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทั่วไป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงโคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในระยะยาวต่อไป


นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษกำลังเผชิญกับสถานการณ์ราคาของโคเนื้อที่ตกต่ำ และส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ เนื่องจากรายได้จากการขายโคเนื้อลดลงอย่างมาก ทำให้การ ดำรงชีวิตและการดูแลฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบาก ปัญหานี้ทำให้เกษตรกรหลายรายต้องหันไปหาอาชีพเสริม เพื่อประคับประคองครอบครัวและบางรายอาจต้องขายทรัพย์สินเพื่อความอยู่รอด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการหาทางออกให้กับเกษตรกร โดยร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวข้าว – โคขุนสมุนไพรบ้านนาก๊อก อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และเครือวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จัดเวทีขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำ การจัดเวทีในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาด และเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำของโคเนื้อในจังหวัดศรีสะเกษ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพของตนเอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ที่ประชุมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด ได้มีมติร่วมกันเห็นชอบจัดทำแผนเร่งด่วน นำเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ให้แก้ไขปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำ พิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงโคภาคอีสานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดศรีสะเกษอย่างยั่งยืนต่อไป
บุญทัน ธุศรีวรรณ รายงาน