Uncategorized

นราธิวาสจัดนิทศการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่การค้าชายแดน

นราธิวาสจัดนิทศการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่การค้าชายแดน

ณ ลานอเนกประสงค์สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่การค้าชายแดน โดยมีหัวหน้าราชการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ และประชาชนในพื้นทึ่ร่วมงานจำนวนมาก

ซึ่งการจัดงานนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่การค้าชายแดน ในครั้งนี้ เพื่อ1.ให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้แสดงและจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ทั้งในด้านการผลิต การตลาด และบรรจุภัณฑ์ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถ ส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งประเทศอื่น ๆได้ 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายสินค้าได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ และเจรจาธุรกิจร่วมกัน ในการจัดงานครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศไทย จำนวน 78 บูท และสินค้า SME ประเทศมาเลเซีย อีกจำนวน 10 บูท และอยู่ในงานตลาดการค้าชายแดน จำนวน80 บูธ รวมทั้งหมด 168 บูธ การเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP ฮาลาล เพื่อก้าวสู่ AEC. 3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 9 –15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวม 7 วัน

รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความโดดเด่น ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ประกอบกับจังหวัดนราธิวาส เป็นประตูสู่อาเซียน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ OTOP ในการเปิดตัวเพื่อสู่ตลาดสากล

นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า นับว่าเป็นก้าวสำคัญยิ่ง ที่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างพี่น้องทั้งสองประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ โดยการจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่การค้าชายแดนขอชื่นชมผู้ประกอบการ OTOP ทุกคน ทั้งผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย ผู้ประกอบการของจังหวัดนราธิวาส และผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ที่มีความตั้งใจที่ได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพมาจัดแสดง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการพัฒนา ทั้งด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนสินค้า การเจรจาธุรกิจ และด้านอื่น ๆ ที่สามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต และอยากให้เกี่ยวเนื่องไปสู่วัฒนธรรม ภาษา ประเพณี ร่วมกันด้วย เพื่อสร้างความสันติสุข และความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807