Reporter&Thai Army

ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ นายสิทธศักดิ์ พรหมรัตณ์สรณ ปลัด อ.ป่าซาง, นายเสกสรร ลังกาพินธ์ นายก ทต.ม่วงน้อย และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าว ตามโครงการ 9 ตามรอยพ่อ

เมื่อ 12 ก.ย.61, 1030 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ นายสิทธศักดิ์ พรหมรัตณ์สรณ ปลัด อ.ป่าซาง, นายเสกสรร ลังกาพินธ์ นายก ทต.ม่วงน้อย และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าว ตามโครงการ 9 ตามรอยพ่อ สานต่อสิ่งที่พ่อทำ น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อประโยชน์สุขในครอบครัว สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และตรวจสถานที่ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จว.ล.พ. เพื่อเตรียมรูปแบบ, การจัดจุดบริการประชาชนของส่วนราชการฯ ณ ทต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 70 คน โดยมี นายยงยุทธ สุขศิริ นอภ.ป่าซาง เป็นประธานฯ