Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง พร้อม จนท.อส., สภ.เวียงหนองล่อง, สาธารณสุข อ. เวียงหนองล่อง, ผญบ. และ ผช.ผญบ.ม.11 บ.ดงใต้พัฒนา ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. เข้าร่วม Re X-ray บ้านเป้าหมายผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ บ.ดงใต้พัฒนา

เมื่อ 13 ก.ย.61, 0600 – 1100 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง พร้อม จนท.อส., สภ.เวียงหนองล่อง, สาธารณสุข อ. เวียงหนองล่อง, ผญบ. และ ผช.ผญบ.ม.11 บ.ดงใต้พัฒนา ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. เข้าร่วม Re X-ray บ้านเป้าหมายผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ บ.ดงใต้พัฒนา ม.11 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง

จว.ล.พ. ตามโครงการหมู่บ้านสีขาว จากการเข้าตรวจสอบและเชิญตัวผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 9 ราย ผลการปฎิบัติฯ ตรวจพบปัสสาวะให้ผลเป็นบวก พบสารเสพติด จำนวน 9 ราย ในขั้นต้นผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย จนท. จะให้ทางชุมชนเป็นผู้บำบัดรักษา โดยมีผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้บำบัดรักษาผู้ที่ติดสารเสพติดและรายงานผลให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.ดงใต้พัฒนา ม.11 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 40 คน

 

Comments are closed.