Reporter&Thai Army

ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สนง.สปก.จว.ล.พ., นายยงยุทธ สุขศิริ นอภ.ป่าซาง, นายขยัน พงษ์ดา นายก อบต.นครเจดีย์, หน.ส่วนราชการฯ, กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม ” ปั่นจักรยาน ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดไท้องค์ราชันย์ “

เมื่อ 13 ก.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สนง.สปก.จว.ล.พ., นายยงยุทธ สุขศิริ นอภ.ป่าซาง, นายขยัน พงษ์ดา นายก อบต.นครเจดีย์, หน.ส่วนราชการฯ, กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม ” ปั่นจักรยาน ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดไท้องค์ราชันย์ “

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นร., นศ. และประชาชนทั่วไป ได้มีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค โดยการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และภายในงานฯ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนฯ โดยได้ทำการปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 20 ต้น, ต้นเหลืองอินเดีย จำนวน 30 ต้น, ต้นตะแบก 30 ต้น และต้นไผ่ซางหม่น จำนวน 20 ต้น รวม 100 ต้น บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ และได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลา ประกอบด้วย ปลาตะเพียน, ปลานิล และปลาทับทิม รวมจำนวน 40,000 ตัว ณ สนง.อาคารสนามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว ม.10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 200 คน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ