Uncategorized

ร้อยเอ็ดวันนี้ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังโดยนายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ 2561

ร้อยเอ็ดวันนี้ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังโดยนายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก
นางสมปอง ว่องสัธนพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนากลุ่มสตรีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและครอบครัวของประชาชนในตำบล เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เสริมสร้าง พัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำสตรีไทยให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น เชื่อถือ และสร้างการยอมรับให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาต่อไปนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม สำหรับบทบาทของสตรีไทยในยุคปัจจุบันนับว่าได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถและเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนต่อไป,
ซึ่งมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง นายพิมพ์ วินทะไชย รองนายก อบต.โนนรัง หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มสตรีตำบลโนนรัง นายจรูญ ไกยสวน กำนันตำบลโนนรัง ผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรกำนัน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล,อสม,ครู,นักเรียน พี่น้องประชาชน ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและ
ร่วมรับการฟังบรรยายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนางพนารัตน์ จันทรวิภาค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรม

ในครั้งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ ๑๕๐ คน

ซึ่งมีนายประเทือง แสนมนตรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

เสร็จงานเยี่ยมชมชิมบู๊ชอาหารจากกลุ่มสตรีตำบลโนนรัง ทั้ง 9 หมู่บ้าน..๚

_________________________
ศรีไพร ทูลธรรม :ภาพ/ข่าว
เหยี่ยวข่าวโนนรัง 101.smart city