Uncategorized

Mrs.Universe”ส่งเสริมสินค้า OTOP ผู้สูงอายุเชียงราย พร้อมกับเลือกซื้อและเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีต่อกัน.

Mrs.Universe”ส่งเสริมสินค้า OTOP ผู้สูงอายุเชียงราย พร้อมกับเลือกซื้อและเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีต่อกัน

…..เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าไผ่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย นายสมชัย แสงทอง ประธานเครือข่ายสื่อสารมวลชนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย นายศรีนวล นวลหงส์ รองประธานเครือข่ายฯ นายประสิทธิ์ เหลาโชติ นายวีระ ชมภูวิเศษ นางสาวอารี คำดี และ นางขันคำ จันทร์แดง คณะกรรมการเครือข่ายฯ และสมาชิก ให้การต้อนรับ ดร.กันธิชา ฉิมศิริ หรือ ยุ้ย มิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 (Mrs.Universe) ปัจจุบัน Mrs International เดินทางไปเยี่ยม “ชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าไผ่” ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย นอกจากนั้นยังมีคณะของ นายสุรพล วงศ์วัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย ผู้นำชุมชน และ ประชาชน มาร่วมต้อนรับอีกด้วย เพื่อนำชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาของหมู่บ้าน การแสดงสินค้า OTOP ต่าง ๆ ที่กลุ่มผู้สูงอายุได้ดำเนินการทำขึ้นมาด้วยฝีมือของตนเอง

หลังจากนั้น ดร.กันธิชา ฉิมศิริ พร้อมด้วยคณะก็ได้ทำการตักอาหาร ขนมจีน และ ข้าวราดแกง เพื่อเลี้ยงผู้สูงอายุและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

ดร.อานนท์ แสนน่าน ภาพ/ข้อมูล
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน