Uncategorized ข่าว ปราจีน

อบจ. ขานรับนโยบายรัฐบาลและจังหวัด เร่งขับเคลื่อนการกำจัดขยะของเสียอันตรายชุมชน

อบจ. ขานรับนโยบายรัฐบาลและจังหวัด เร่งขับเคลื่อนการกำจัดขยะของเสียอันตรายชุมชน

วันนี้ (13 ก.ย.62) นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนจังหวัด หมู่ที่ 5 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการและส่งไปยังสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2562 ในการสรุปข้อมูลประเภทและปริมาณของเสียอันตรายชุมชนทั้งหมด พร้อมจัดหาบริษัทรับกำจัดของเสียดำเนินการต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีปริมาณของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเข้าร่วมส่งมอบของเสียอันตรายจำนวน 34 แห่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งดังกล่าว พร้อมวางแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป
สำหรับการบริหารจัดการครั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดแล้ว ยังได้สร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับชุมชนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดถึงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ได้บูรณาการร่วมกันเพื่อกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี และขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและจังหวัดที่ต้องการลดปริมาณขยะสภาพสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ อย่างยั่งยืนต่อ

ข่าว:อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์/ปราจีนบุรี