Uncategorized

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มูลนิธิธรรมดี และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มูลนิธิธรรมดี และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ได้ร่วมกันจัด โครงการ ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 8 ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สำรวจป่าผืนสุดท้ายของบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ถอดรหัสนวัตกรรม พระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9

บ่ายวันนี้ ( 13 ก.ย.62 ) ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิธรรมดี และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัด โครงการ ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 8 ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สำรวจป่าผืนสุดท้ายของบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ถอดรหัสนวัตกรรม พระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 8 ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สำรวจป่าผืนสุดท้ายของบ้านอ่างเอ็ด ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี โครงการพัฒนาป่าชุมชนในพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาที่ดินจำนวน 168.25 ไร่ที่ครอบครัว ลักคุณะประสิทธิ์มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาให้เป็นป่าชุมชนและเป็นแหล่งศึกษาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ หนึ่งในเส้นทางศึกษาเรียนรู้ จาก 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ ชมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ณ โครงการตามพระราชดำริ พร้อมกิจกรรมถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางความคิดในแขนงต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม สนองตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คณะครู ในการร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “ศาสตร์พระราชา” พร้อมร่วมกันสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และการปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อสรรค์สร้างกระบวนการเรียนรู้สำหรับคนไทย ในศตวรรษที่ 21 และสร้างนวัตกรรมคืนสู่สังคมต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก