Uncategorized

สำนักงานพาณิชจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด จัดงาน”มหกรรมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 2019″ BorderTrade Fair 2019 เชื่อมโยงการค้าอาเซียนส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานพาณิชจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด

จัดงาน”มหกรรมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 2019″ BorderTrade Fair 2019 เชื่อมโยงการค้าอาเซียนส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี สำนักงานพาณิชจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัดกำหนดจัดงาน”มหกรรมการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา 2019″ BorderTrade Fair 2019 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก โดยพิธีเปิดมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ / นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายพัน จันทุล ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน / นางเจีย เสียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน / นางซม จันดา รองผู้ราชการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา / นำหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ทั้งไทย และ กัมพูชา ร่วมพิธีเปิด ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ และเยี่ยมชมร้านค้าที่มาออกร้านจำหน่าย การจัดงานครั้งนี้เพื่อ ผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ผ่านช่องทางชายแดนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าของไทยในประเทศ กัมพูชาเพิ่มขึ้นโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยมีผู้ประกอบการจากภาคตะวันออก 8 จังหวัดภาคตะวันออก การเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการ ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม และจีน / นิทรรศการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในฐานะเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนที่มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม การแสดงวงดนตรีการแสดงจากศิลปินดาราและกิจกรรมส่งเสริมการขาย บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชน นักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าจำนวนมากงานมีถึงวันจันทร์ที่ 16 กันยายน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก