ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.ราชบุรี ศจพ.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือพัฒนาอาชีพและมอบสิ่งของแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ บ้านครัวเรือนเป้าหมาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี นำทีมโดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรรมจังหวัดราชบุรี, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี, นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง, พ.ต.อ.อำนวย เด่นเวหา ผกก.สภ.สวนผึ้ง, นางสาวเเพรวพรรณ ภูมิวัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นางจำเรียง เหมอุดม โปรเจ็คเมเนเจอร์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, นายสัญฐิการณ์ จิตภูธโรจน์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นเเละทีมปฏิบัติการตำบล ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ทั้ง 6 มิติ ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสวนผึ้ง (ศจพ.อ.สวนผึ้ง) จังหวัดราบุรี จำนวน 2 ราย

จุดที่ 1 ครัวเรือน นางสาวจุฑาทิพย์ แจ่มสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตกเกณฑ์มิติรายได้ และที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่กัน 7 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ และเด็กในวัยเรียน จึงมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยในเบื้องต้นได้รับสนับสนุนในการปรับปรุงบ้านจุดที่ 2 ครัวเรือน นายนิตย์ ศรีทอง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตกเกณฑ์มิติรายได้ และที่อยู่อาศัย เป็นผู้สูงอายุ อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ในเบื้องต้น นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และคณะฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือน ดังนี้ 1.มอบลูกหมู จำนวน 3 ตัว/ครัวเรือน 2.อาหารลูกหมู จำนวน 3 กระสอบ/ครัวเรือน และ3.ถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ถุง/ครัวเรือน และเปิดเผยว่า ครัวเรือนที่ได้ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนยากจนที่ปรากฎตามฐานข้อมูลระบบ TPMAP ของจังหวัดราชบุรี และเน้นย้ำให้ส่วนราชการในพื้นที่เร่งระดมให้ความช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้ครัวเรือนเข้าถึงสวัสดิการ ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งให้บุตรหลานได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ พร้อมทั้งส่งต่อกรณี ให้กับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สงเคราะห์เยียวยาต่อไป ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศเป็นวาระจังหวัด ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน”

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน