Reporter&Thai Army

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562
พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่างแผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562 ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการ ท้องถิ่น/ท้องที่ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมประชุม กว่า50 คน
สำหรับการประชุมในครั่งนี้วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยกับส่วนราชการในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป