Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่๒ ร้อย .รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) ร่วมกับ กำลังพลกองพันทหารราบที่๒ กรมทหารราบที่๔ ,ครูฝาย ฯ กรมทหารพรานที่ ๓๒ ,หน่วยป้องกันป่า อ.น. ๘ ,ชาวบ้าน และจิตอาสา ม.๑ บ้านท่ามะนาว ,ครูและนักเรียนโรงเรียนโป่งสามสิบ , อปพร. ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต

เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ – ๑๑๑๕๐๐ พ.ย. ๖๑
มว.รส.ที่๒ ร้อย .รส.ที่๒ (ร.๔ พัน.๒) ร่วมกับ กำลังพลกองพันทหารราบที่๒ กรมทหารราบที่๔ ,ครูฝาย ฯ กรมทหารพรานที่ ๓๒ ,หน่วยป้องกันป่า อ.น. ๘ ,ชาวบ้าน และจิตอาสา ม.๑ บ้านท่ามะนาว ,ครูและนักเรียนโรงเรียนโป่งสามสิบ , อปพร. ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต เพื่อแก้ปัญหา จากสภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วงหน้าแล้ง จึงรวมตัวกันขอ สนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิต คลองไม้ลาย โครงการเมืองพระชนกจักรี น่าอยู่ และใด้สานต่อโครงการโดยนำคนในชุมชนมีความประสงค์จะสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่เหนือที่เดิมขึ้นมา เพื่อยกระดับน้ำให้เข้าสระ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไป มีผู้เข้าร่วม ๘๐ คนผลการปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย