Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 เมื่อเช้าวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ค่ายเม็งรายมหาราช ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย และหัวหน้าหน่วยงาน สาธารณภัยจังหวัดเชียงรายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้เข้าร่วมการตรวจกำลังพลและอุปกรณ์ในครั้งนี้ด้วย ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่พร้อมออกปฏิบัติงาน 350 นายพร้อมกับอุปกรณ์อย่างครบครัน

จากสถานการณ์ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงราย ได้ประสบปัญหาไฟป่า และหมอกควันอย่างรุนแรง กองทัพภาคที่ 3 จึงได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่อประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว ด้วยการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ดังนั้น ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 จึงได้เตรียมการด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ ของหน่วยทหารในพื้นที่รวมทั้ง การฝึกทบทวนและฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และสร้างความชำนาญให้กับกำลังพล ในการเข้าร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร เทศบาลนครเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ทหารพราน 31 ฉก.ม. 2 โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช กอ.รมน.จว.ช.ร. เพื่อจัดตั้งกำลังพลเพื่อเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในยามเกิดเหตุ
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13/11/62