Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและกำนันรุ่นที่ 8 ภาคใต้ แนวคิด จิตอาสาบำบัดทุกข์บำรุงสุข

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9:30 ณ.ที่สโมสร ม้าศึก ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มี โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและกำนันรุ่นที่ 8 ภาคใต้ แนวคิด จิตอาสาบำบัดทุกข์บำรุงสุข

โดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 8 โดยมีนายเด่นณรงค์ ธรรมมานายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล และสารวัตรกำนัน เข้าร่วม ฝึกอบรม ในโครงการนี้ นายเด่นณรงค์ธรรมมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า ปัจจุบัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำนันจำนวนทั้งสิ้น 115 คน ผู้ใหญ่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 1328 คน ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบลและสารวัตรกำนัน จำนวนทั้งสิ้น 3766 คน ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ของวิทยาลัยการปกครอง ที่สามารถดำเนินการได้เพียงแค่กำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงได้ดำเนินการกับจังหวัดและกองพลทหารม้าที่ 1 น้ำหลักสูตร กำนันผู้ใหญ่บ้าน วิทยาลัยการปกครองมาต่อยอดและขยายผล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะและสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามอำนาจหน้าที่ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาสังคม และด้านการเชื่อมประสานระหว่างจังหวัดอำเภอ ตำบลหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากผู้ว่าราชการ ได้กล่าวเปิดงาน และอบรม ผู้ที่เข้ามา รับความรู้แล้ว ยังได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน ของแต่ละอำเภอแต่ละตำบล ที่ได้รับรางวัลต่างๆ สุดท้าย ทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบเงิน ให้กับครอบครัว ของสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้น ได้มีการถ่ายรูปร่วมกัน