Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ซันสวีท” ผนึกกำลัง “ซินเจนทา” ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน

“ซันสวีท” ผนึกกำลัง “ซินเจนทา” ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดย ดร. องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัท ซินเจนทา จำกัด โดย มร. มาโนช สิตานี ผู้จัดการภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ณ เดอะ บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี้ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซินเจนทา จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรเพื่ออาหาร มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตและจัดจำหน่าย เคมีเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืช โดยมีพันธกิจ “นำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต” (Bringing Plant Potential to Life) ภายใต้การคิดค้นวิจัยชั้นนำของโลก

มร. มาโนช สิตานี เปิดเผยว่า “ซินเจนทา เป็นบริษัทแรกของธุรกิจเกษตรที่มี “แผนพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” (Good Growth Plan) เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้ในวาระของสหประชาชาติปี 2030 (SDGs) ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ระดับสากล มาช่วยพัฒนาเกษตรกรรมทั้งด้านเมล็ดพันธุ์และการอารักขาพืช ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการดูแลติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินงานตามแผนขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตรกรรม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดหวาน และเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตอย่างมั่นคง ขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพหรือมีความต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่ม”

ด้าน ดร. องอาจ กิตติคุณชัย กล่าวว่า “การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย ให้มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกันในอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ต่อยอดเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ ทั้งนี้จากสถานการณ์ภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของหนอนแมลง รวมถึงโรคพืชต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรกรไทยอย่างมาก จึงได้เล็งเห็นถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับซินเจนทา เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร และยกระดับต่อยอดสู่การทำธุรกิจที่ตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพ รวมถึงการทำตลาดสินค้าเกษตรแบบออแกนิค ให้สามารถเติบโตในตลาดเอเชียแปซิฟิกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และร่วมกันแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาตลาดการค้าใหม่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้เป็นอย่างดี