Uncategorized ข่าว ปราจีน

อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล

ปราจีนบุรี….อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล

วันนี้ศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณสวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ์
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕’๖๒ -ประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสัการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดโครงการ พร้อมนำจิตอาสาและผู้ข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณตน
“เราทำความดีด้วยหัวใจ”
มีหัวหน้าส่นราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชุน จิตอาสา เข้าร่วมทำกิจกรรมจำนวนมาก