Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี

อบต.คลองสระ ร่วมสืบสานงานประเพณีชักพระ ทอดผ้า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่าน นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขบวนแห่เรือพนมพระทางบกของวัดคงคาล้อม จากหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงสถานที่จอดเรือพนมพระบริเวณหน้าตลาดศาลเจ้าวัดไทร

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ กล่าวว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ได้ร่วมสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างและซ่อมแซมเรือพนมพระทางบกของวัดคงคาล้อม ให้มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ ถูกต้องตามแบบฉบับโบราณตามที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น บุษบก (นมพระ) ราชวัตร ฉัตร ธง บังสูรย์ พัดแทรก พร้อมด้วยส่วนสำคัญต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองสระ เข้าร่วมขบวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน ซึ่งประเพณีดังกล่าวถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความสุข และรอยยิ้ม ที่สะท้อนผ่านความศรัทธาของชาวบ้าน เนื้องด้วยต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ส่วนถึง ๒ – ๓ เดือน

ท้ายสุดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในการในการร่วมสืบสานประเพณีชักพระ ตลอดถึงพ่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองสระทุกคน

สุภาพร พ่วงขำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายงาน