วันชัยพ่อเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifed)


วันชัยพ่อเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifed)

สมนึก บุญศรี/ร้อยเเอ็ด/0888170821299–

วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น.ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifed) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

และร่วมรับฟังการชึ้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ ประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประธานมอบรางวัล

 

–//–สมนึก บุญศรี/ร้อยเเอ็ด/0888170821299–